กรมประมง

กรมประมง

ข้อมูลสำคัญขององค์กร

รายชื่อผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติงานกรมประมงประจำปี

ผลปฏิบัติงานกรมประมงประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมประมงประจำปี

ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมประมงประจำปี

รายงานประจำปีกรมปะมง

งานตามภารกิจ

ข้อมูระบบ Fisheries Single Window

ปริมาณสินค้าประมงที่ถูกตีกลับ ปีงบประมาณ 2557-2559

ข้อมูลที่ตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำ

 

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

สรุปข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สรุปข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (BI)

แปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

สรุปข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการประมง

สรุปข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการประมง (BI)

 

ข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กุ้งทะเลและปลานิล)

สรุปข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กุ้งทะเลและปลานิล)

 

ข้อมูลสถิติการประมง

1 ปริมาณสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืดที่จับได้ ปี 2548 - 2557

2 ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืด จำแนกตามวิธีทำการประมง ปี 2548 - 2557

3 ปริมาณการจับสัตว์น้ำทั้งหมด จำแนกตามวิธีทำการประมง ปี 2557

4 ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำแนกตามประเภทสัตว์น้ำ ปี 2557

5 ปริมาณการจับสัตว์น้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญ ปี 2557

6 ปริมาณสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2557

7 ปริมาณสัตว์น้ำจืดจากการเพาะเลี้ยง จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ ปี 2557

ข้อมูลปริมาณสัตว์น้ำเค็ม ณ ท่าขึ้นปลาที่สำคัญ

ข้อมูลผู้ประกอบการและปริมาณการแปรรูปสัตว์น้ำเค็ม

ปริมาณการผลิตสัตว์น้ำและมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำ

ภาพรวมสถิติการประมง (BI)

ข้อมูลราคาสัตว์น้ำ 2560 (BI)

ข้อมูลราคาสัตว์น้ำ 2561

 

ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ

สรุปข้อมูลนำเข้าส่งออกสินค้าประมงไทยปี

ประสิทธิภาพในการผลิตกุ้งทะเล

จำนวนฟาร์มสัตว์น้ำที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ 2560

งานสำคัญตามนโยบาย

ศพก. 882 ศูนย์เครือข่าย (งานสนับสนุนนโยบาย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

RoadMap

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

 

แปลงใหญ่ (งานสนับสนุนนโยบาย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒๕๖๐

RoadMap

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

 

Zoning by Agri-Map (งานสนับสนุนนโยบาย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการ Zoning by Ageri-Map 2560

RoadMap

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

 

คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร-การตรวจรับรอง ฟาร์ม โรงงาน
(งานสนับสนุนนโยบาย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

 

เกษตรอินทรีย์ (งานสนับสนุนนโยบาย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการเกษตรอินทรีย์

Roadmap

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

 

เกษตรทฤษฎีใหม่ (งานสนับสนุนนโยบาย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

RoadMap

 

ธนาคารสินค้าเกษตร (งานสนับสนุนนโยบาย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

RoadMap

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

 

Smart Farmer (งานสนับสนุนนโยบาย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการ Smart Farmer

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

 

งานสำคัญตามนโยบายอื่นๆ-ฐานข้อมูลระบบ IUU

ระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info)

ระบบออกใบอนุญาตทำการประมง (E-License)

ฐานข้อมูลกองเรือประมง

ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU)

การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ/การบริการ