DOC Center
ศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง
วิสัยทัศน์กรมประมง : "มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
 
  ศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง DOC
   
procurement
ค้นหา :
  ข้อมูลการออกใบอนุญาตและใบรับรอง FSW  
ข้อมูลการออกใบอนุญาตและใบรับรอง FSW
Total : 4 Record  
ข้อมูลการออกใบอนุญาตและใบรับรอง FSW [ ดูทั้งหมด ]
ข้อมูลผลการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ (update : 10/09/2015 12:59)
ข้อมูลสินค้านำเข้าจากการโดนตีกลับ (update : 10/09/2015 12:59)
ข้อมูลที่ตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำ (update : 10/09/2015 12:59)
ข้อมูลการออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกในระบบ Fisheries Single Window and Manual เดือนตุลาคม 2556 -กรกฎาคม 2557 (ปรับปรุงข้อมูลเดือนกันยายน 2557) (update : 15/09/2014 14:50)

เลือกหมวดหมู่
เศรษฐกิจการประมง
รายงานสถิติประมง
ประมงต่างประเทศ / นำเข้า-ส่งออก
ข้อมูลการออกใบอนุญาตและใบรับรอง FSW
ระบบตรวจสอบและควบคุมการทำการประมง IUU
ตรวจรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานทะเบียนเกษตรกร
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยการเกษตร
โครงการพระราชดำริ
EMS กลุ่มอาการตายด่วนในกุ้ง