DOC Center
ศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง
วิสัยทัศน์กรมประมง : "มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
 
  ศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง DOC
   
procurement
ค้นหา :
  รายงานทะเบียนเกษตรกร  
รายงานทะเบียนเกษตรกร
Total : 27 Record  
รายงานทะเบียนเกษตรกร [ ดูทั้งหมด ]
รายงานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการประมง ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (update : 03/09/2015 10:22)
รายงานผู้จดทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 16 มิถุนายน 2558 (update : 17/06/2015 10:46)
รายงานผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ2) ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2557 (update : 28/01/2015 13:33)
รายงานผู้ขึ้นะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ1) ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2557 (update : 28/01/2015 13:33)
รายงานทะเบียนเกษตรกร ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2557 (update : 11/12/2014 11:28)
รายงานทะเบียนเกษตรกร ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 (update : 17/11/2014 15:07)
สรุปรายงานผู้จดทะเบียนด้านการประกอบการธุรกิจด้านการประมง (ปรับปรุงข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2557) (update : 05/09/2014 14:51)
สรุปภาพรวมผู้จดทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทฟาร์มเลี้ยงกลุ่มการเลี้ยงปลานิล กลุ่มปลาน้ำจืด (ปรับปรุงข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2557) (update : 05/09/2014 14:52)
สรุปภาพรวมผู้จดทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทฟาร์มเลี้ยงกลุ่มการเลี้ยงปลาสวยงาม (ประจำเดือนสิงหาคม 2557) (update : 05/09/2014 14:46)
สรุปภาพรวมผู้จดทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทฟาร์มเลี้ยงกลุ่มการเลี้ยงกุ้งทะเล (ปรับปรุงข้อมูลประจำเดือนสิงหาคท 2557) (update : 05/09/2014 14:45)
สรุปภาพรวมผู้จดทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทฟาร์มเลี้ยงกลุ่มการเลี้ยงปลาทะเล (ปรับปรุงข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2557) (update : 05/09/2014 14:42)
สรุปภาพรวมผู้จดทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทเพาะฟักอนุบาล (ปรับปรุงข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557) (update : 05/09/2014 14:41)
สรุปภาพรวมผู้จดทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทฟาร์มเลี้ยงกลุ่มกุ้งน้ำจืดประเภทการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ( ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557) (update : 05/09/2014 14:39)
สรุปภาพรวมผู้จดทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทฟาร์มเลี้ยงกลุ่มการเลี้ยงปลาน้ำจืด (ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2557) (update : 05/09/2014 14:37)
สรุปภาพรวมผู้จดทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทฟาร์มเลี้ยง ปรับปรุงข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 (update : 05/09/2014 14:38)
รายงานผู้จดทะเบียนผูู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ2) ข้อมูล ณ. วันที่ 30 กรกฏาคม 2557 (update : 14/08/2014 14:58)
รายงานผู้จดทะเบียนกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอย (กลุ่มทะเล) ข้อมูล ณ. วันที่ 30 กรกฏาคม 2557 (update : 14/08/2014 14:56)
รานงานผู้จดทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ข้อมูล ณ. วันที่ 30 กรกฏาคม 2557 (update : 14/08/2014 14:54)
รายงานผู้จดทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเล ณ. วันที่ 30 กรกฏาคม 2557 (update : 14/08/2014 14:53)
รายงานผู้จดทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล ข้อมูล วันที่ 30 กรกฏาคม 2557 (update : 14/08/2014 14:52)

Total : 27 Record | PAGE 1/2 :   
1
  2   >>  
เลือกหมวดหมู่
เศรษฐกิจการประมง
รายงานสถิติประมง
ประมงต่างประเทศ / นำเข้า-ส่งออก
ข้อมูลการออกใบอนุญาตและใบรับรอง FSW
ระบบตรวจสอบและควบคุมการทำการประมง IUU
ตรวจรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานทะเบียนเกษตรกร
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยการเกษตร
โครงการพระราชดำริ
EMS กลุ่มอาการตายด่วนในกุ้ง