DOC Center
ศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง
วิสัยทัศน์กรมประมง : "มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
 
  ศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง DOC
   
procurement
ค้นหา :
  เศรษฐกิจการประมง  
เศรษฐกิจการประมง
Total : 19 Record  
เศรษฐกิจการประมง [ ดูทั้งหมด ]
ข้อมูลต้นทุนการผลิต (update : 10/09/2015 11:05)
ข้อมูลราคาขายปลีก ตลาดกรุงเทพฯ (update : 10/09/2015 11:05)
ข้อมูลราคาขายส่ง ตลาดสำคัญ (update : 10/09/2015 11:04)
ข้อมูลราคาหน้าฟาร์ม (update : 10/09/2015 11:04)
ข้อมูลราคาเฉลี่ยปลาเป็ดที่โรงงานปลาป่นรับซื้อ (update : 10/09/2015 11:03)
รายงานสรุปการสินค้าประมงนำเข้า-ส่งออกประจำเดือน มิถุนายน (update : 08/09/2014 11:55)
จุลสารการสินค้าประมงระหว่างประเทศ มกราคม - มีนาคม 2557 (update : 08/09/2014 11:52)
สรุปการนำเข้า-การส่งออกสินค้าประมงประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (update : 02/09/2014 15:12)
สรุปการนำเข้า-การส่งออกสินค้าประมงประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 (update : 02/09/2014 15:11)
สรุปการนำเข้า-การส่งออกสินค้าประมงประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 (update : 02/09/2014 15:10)
สรุปการนำเข้า-การส่งออกสินค้าประมงประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (update : 02/09/2014 15:10)
สรุปการส่งออก-นำเข้าสินค้าประมงของเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 (update : 02/09/2014 15:08)
ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าประมงประเทศไทยโดยรวม ปี2544 - 2556 ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557 (update : 02/09/2014 15:06)
ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าประมงทั้งหมดของไทย(รายเดือน) จากประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ สูงสุด 10 อันดับ ปี 2557 (ม.ค.-พ.ค.) ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 2 กันยายน 2557 (update : 02/09/2014 15:01)
การส่งออกหมึกของไทย ปี 2550 - 2555 (update : 25/08/2014 17:44)
การส่งออกทูน่าของไทย ปี 2550-2555 (update : 25/08/2014 17:44)
การส่งออกกุ้งของไทย ปี 2550 - 2555 (update : 25/08/2014 17:43)
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงทั้งหมดของไทย ไปประเทศต่างๆ ปี 2550 -2555 (update : 25/08/2014 17:41)
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงทั้งหมดของไทย ไปประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ สูงสุด 10 อันดับ ปี 2551 -2555 (update : 25/08/2014 17:41)

เลือกหมวดหมู่
เศรษฐกิจการประมง
รายงานสถิติประมง
ประมงต่างประเทศ / นำเข้า-ส่งออก
ข้อมูลการออกใบอนุญาตและใบรับรอง FSW
ระบบตรวจสอบและควบคุมการทำการประมง IUU
ตรวจรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานทะเบียนเกษตรกร
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยการเกษตร
โครงการพระราชดำริ
EMS กลุ่มอาการตายด่วนในกุ้ง