DOC Center
ศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง
วิสัยทัศน์กรมประมง : "มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
 
  ศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง DOC
   
procurement
ค้นหา :
  ประมงต่างประเทศ / นำเข้า-ส่งออก  
ประมงต่างประเทศ / นำเข้า-ส่งออก
Total : 3 Record  
ประมงต่างประเทศ / นำเข้า-ส่งออก [ ดูทั้งหมด ]
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของโลก (update : 10/09/2015 11:08)
ข้อมูลการจับสัตว์น้ำของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (update : 10/09/2015 11:08)
ข้อมูลการบริโภคสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อคนต่อปี (update : 10/09/2015 11:08)

เลือกหมวดหมู่
เศรษฐกิจการประมง
รายงานสถิติประมง
ประมงต่างประเทศ / นำเข้า-ส่งออก
ข้อมูลการออกใบอนุญาตและใบรับรอง FSW
ระบบตรวจสอบและควบคุมการทำการประมง IUU
ตรวจรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานทะเบียนเกษตรกร
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยการเกษตร
โครงการพระราชดำริ
EMS กลุ่มอาการตายด่วนในกุ้ง