ข้อมูลปริมาณสัตว์น้ำเค็ม ณ ท่าขึ้นปลาที่สำคัญ

ข้อมูลผู้ประกอบการและปริมาณการแปรรูปสัตว์น้ำเค็ม

ปริมาณการผลิตสัตว์น้ำและมูลค่าการผลิตสัตว์น้ำ