รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีนาคม 2564 - สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565

แปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้